Algemene bepalingen:

Artikel 1.
De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire of de presentaties van de opdrachtnemer.

Artikel 2.
De opdrachtgever zal de prestaties van de opdrachtnemer niet zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer opnemen of laten opnemen, verveelvoudigen, openbaar maken, uitzenden of laten uitzenden. Video en audio-opname moeten van tevoren overlegd worden met opdrachtnemer.

Artikel 3.
Eventuele auteurs- en naburige rechten van de opdrachtnemer worden niet overgedragen aan de opdrachtgever.

Artikel 4.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA- rechten.

Artikel 5.

a. Indien de opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen van de opdrachtnemer

b. Eenmalige opdracht :
Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft de opdrachtnemer bij annulering van zijn optreden of opdracht recht op het volledige loon, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:
Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100 %
Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75 %
Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50 %
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25 %

c. Opdracht gedurende een periode:
Indien de opdrachtnemer zich verplicht heeft de opdracht in een bepaalde periode te volbrengen, dient de opdrachtgever, die de overeenkomst beëindigt voordat de tijd die daarvoor is verleend is verstreken, 100 % van het overeengekomen loon te voldoen. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert voordat de opdrachtnemer aan zijn opdracht is begonnen, is lid b van toepassing.