4. Verplichtingen van de consument
4.1 De consument verzorgt zelf de download van de content.
4.2 Na het downloaden van de content is de consument zelf verantwoordelijk voor het uitpakken
van het zip-bestand (hiervoor zijn gratis hulpprogramma’s beschikbaar) en de opslag en het gebruik
van de content.
4.3 De content (muziekwerken en additionele content) valt onder (inter)nationale copyright regels en
mag daarom alleen worden gebruikt voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik. Zie ook artikel 7
5. Vergoedingen
5.1 AudioBits is gerechtigd de gehanteerde tarieven, onder welke benaming dan ook, te wijzigen.
5.2 AudioBits zal de consument hiervan tijdig op de hoogte stellen door middel van een
aankondiging op de site.
5.3 AudioBits hanteert tarieven inclusief BTW
5.4 Kosten die een gekozen betaalmethode met zich meebrengen worden aan de consument
doorberekend, deze kosten staan vermeld op de website op het moment dat een betaalmethode
wordt gekozen.
6. Privacybescherming
6.1 AudioBits beheert en onderhoudt een persoonsregistratie die gemeld is bij het College
Bescherming Persoonsgegevens.
6.2 Gebruiker heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de
geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de
consument.
6.3 Gebruiker heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of
verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en
traceerbaar zijn naar de consument. AudioBits heeft de verplichting gehoor te geven aan deze
verzoeken.
6.4 Indien de consument van dit recht gebruik wenst te maken, wordt verzocht dit verzoek via e-mail
aan AudioBits te richten.
7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. AudioBits heeft toestemming voor gebruik
verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan
beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is
uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te (weder)verkopen,
verspreiden e.d..
8. Diversen
8.1 Gedeeltelijke nietigheid van een bepaling houdt niet gehele nietigheid van de overeenkomst in.
9. Jurisdictie
9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil aangaande deze
overeenkomst tussen partijen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.
Contact: AudioBits – customer@audiobits.nl – postbus 1093, 5004 BB Tilburg